Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, aangegaan door Coöperatieve
Aankoopvereniging “Den Ham” U.A. hierna te noemen CAV Den Ham. Deze voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door
werknemers van CAV Den Ham en door derden die door CAV Den Ham zijn ingeschakeld.

 

2. Indien CAV Den Ham door omstandigheden buiten zijn wil en/of schuld een overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan
nakomen, wordt dit aangemerkt als overmacht voor CAV Den Ham. CAV Den Ham is in dat geval niet aansprakelijk voor de schade
die ontstaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst.

 

3. a. Indien een contractspartij bezwaar heeft tegen de wijze, waarop de overeenkomst door CAV Den Ham is uitgevoerd, moet
die contractspartij onmiddellijk daarvan bij de levering van het product of na het verlenen van de dienst of bij de oplevering
aan CAV Den Ham schriftelijk mededeling doen.b. Indien de gebreken pas later aan het licht komen, moeten de bezwaren binnen 7 dagen daarna schriftelijk aan CAV Den Ham
worden medegedeeld.
c. Indien niet tijdig de bezwaren schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt aangenomen dat CAV Den Ham naar behoren heeft
gepresteerd.

 

4. a. Betaling van de prijs aan CAV Den Ham dient te geschieden voor de op de factuur vermelde
vervaldatum zonder beroep op schuldvergelijking.
b. CAV Den Ham behoudt zich de eigendom van door haar geleverde goederen voor. Indien een wederpartij niet
tijdig betaalt, heeft CAV Den Ham de bevoegdheid het door hem geleverde als zijn eigendom terug te vragen.
c. Indien niet binnen de overeengekomen vervaldag is betaald, wordt contractpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en
heeft CAV Den Ham zonder nadere ingebrekestelling het recht vanaf de vervaldatum een rente in rekening te brengen zoals
bij CAV Den Ham bepaald is, alsmede alle op inning van haar vordering vervallen kosten, waaronder gerechtelijke en
buitengerechtelijke.
d. CAV Den Ham behoudt zich ten allen tijde het recht voor tot schuldverrekening.

 

5. Mocht in verband met de uitvoering van enige overeenkomst met CAV Den Ham schade ontstaan, dan geldt het volgende:
a. Indien de schade is veroorzaakt door enig product, dat bij CAV Den Ham geen enkele bewerking heeft ondergaan, of die het
gevolg is van een verplichtende overheidshandeling dan wel van niet in rekening gebrachte diensten en/of adviezen, is CAV
Den Ham voor die schade niet aansprakelijk.
b. Indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkige bewerking of vervaardiging van een product door CAV Den Ham dan wel
door een gebrekkig verrichte dienst of een onjuist advies, is de aansprakelijkheid van CAV Den Ham beperkt tot het terzake
in rekening gebrachte bedrag, echter met een maximum van € 45.000,– (vijfenveertigduizend Euro).
c. Onder gevolgschade wordt schade verstaan, die het onmiddellijk en uitsluitend gevolg is van een gebruik van het product
overeenkomstig zijn aard en bestemming. Gevolgschade wordt geacht begrepen te zijn in de onder b van dit artikel bedoelde
schade.
d. De gezamenlijke aanspraken van meerdere contractspartijen wegens schade als onder b van dit artikel bedoeld,
voortvloeiend uit eenzelfde oorzaak, zijn beperkt tot een maximum van vijfmaal € 45.000,– (vijfenveertigduizend Euro), naar
rato van ieders individuele aanspraak met toepassing van het onder b bepaalde te verdelen.

 

6. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van CAV Den Ham terzake van gebreken in
afgeleverde goederen of verrichte diensten zal verjaren door verloop van één jaar na het tijdstip van aflevering.

 

7. Inkoopvoorwaarden van contractspartijen worden door CAV Den Ham niet aanvaard, noch geheel noch gedeeltelijk.

 

8. Op alle overeenkomsten met CAV Den Ham is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechter in de plaats van de hoofdvestiging van CAV Den Ham is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. te Enschede nr. 05003583

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!