Maisdemo

Grasland gescheurd, hoe zit het met een scheurmonster?

23 april 2020

In 2019 gold voor derogatiebedrijven op zand- en lössgrond een korting van 65 kg stikstof per ha, indien na graslandvernietiging mais werd geteeld. Daarnaast was in deze situatie een graslandvernietigingsmonster niet verplicht. Nederland heeft nog geen derogatie, waardoor deze regeling nu (nog) niet van toepassing is. Dit betekent dat op dit moment voor alle bedrijven op zand- en lössgrond geldt, dat stikstofbemesting op maisland na graslandvernietiging pas is toegestaan, indien uit een graslandvernietigingsmonster blijkt, dat een stikstofbemesting nodig is.

 

Vrijstelling graslandvernietigingsmonster (2019)

Bij derogatiebedrijven die in 2019 mais teelden na graslandvernietiging werd de stikstofgebruiksnorm van het mais met 65 kg per hectare verminderd (zie art. 25d van de ‘Uitvoeringsregeling Meststoffenwet’). In dit artikel is ook opgenomen dat deze bedrijven in deze situatie waren vrijgesteld van de verplichting tot het nemen van een graslandvernietingsmonster, welke is opgenomen in art. 4b lid 4 van het ‘Besluit gebruik meststoffen’.

 

Niet bij vanggewas gras na mais voorgaande jaar

Deze regeling was niet van toepassing, indien het gras werd geteeld als verplicht vanggewas na mais in het voorgaande jaar en dit gras is gebruikt voor de voederwinning. Dit betekent dat in deze situatie de korting op de stikstofnorm van mais niet van toepassing was en dat stikstofbemesting op het maisland pas was toegestaan nadat een graslandvernietigingsmonster is genomen.

 

Gras niet voor voederwinning

Indien het gras niet voor voederwinning is bestemd (geweest), dan wordt het gewas als groenbemester beschouwd. In dat geval is de korting op de stikstofnorm en ‘verplichting’ van een graslandvernietigingsmonster niet van toepassing.

 

Graslandvernietigingsmonster nu wel verplicht

Aangezien Nederland nu geen derogatie heeft, is de eerdergenoemde vrijstelling voor het nemen van een graslandvernietigingsmonster op derogatiebedrijven nu niet van toepassing. Alle bedrijven op zand- en lössgrond mogen daardoor de mais alleen met stikstof bemesten, indien uit een graslandvernietigingsmonster blijkt, dat stikstofbemesting nodig is. De korting van 65 kg is ook niet van toepassing.

 

Met terugwerkende kracht?

De betreffende regeling is in 2019 ingevoerd voor derogatiebedrijven. Hierbij is vrijwel zeker het jaartal 2019 opgenomen, omdat derogatie was verleend t/m 2019.

De kans is zeer groot dat bij het eventueel verlenen van derogatie voor dit jaar deze regeling, voor derogatiebedrijven, alsnog met terugwerkende kracht wordt ingevoerd vanaf 1 januari 2020. In deze situatie is de korting op de stikstofgebruiksnorm van mais (65 kg/ha) én vrijstelling voor het nemen van een graslandvernietigingsmonster alsnog van toepassing.

 

Conclusie en advies

De eerdergenoemde vrijstelling voor het verplicht nemen van een graslandvernietigingsmonster is op dit moment niet van toepassing. Indien derogatie wordt verleend, wordt deze vrijstelling mogelijk met terugwerkende kracht ingevoerd, samen met de korting op de stikstofgebruiksnorm van 65 kg/ha. Dit is echter nog niet duidelijk. Om geen discussie met NVWA/RVO te krijgen, is het aan te raden om, indien nodig voor de stikstofbemesting, toch een graslandvernietingsmonster te nemen, ook al kan het bedrijf straks aan derogatie voldoen.

Indien het gras is geteeld als verplicht vanggewas na de teelt van mais en dit gras is gebruikt voor de voederwinning, dan blijft, ook voor derogatiebedrijven, een graslandvernietigingsmonster noodzakelijk om aan te tonen dat stikstofbemesting noodzakelijk is.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!