Update en stand van zaken stikstofdossier

22 juni 2020

Sinds de publicatie op 6 mei jl. van de wijziging van de Regeling diervoeders 2012, is er ontzettend veel gebeurd. Zoals bekend heeft Nevedi (waarin CAV Den Ham ook vertegenwoordigd is) actief deelgenomen aan de technische gesprekken met het ministerie van LNV over de aanpak om via melkveevoer tot een reductie in de ammoniakuitstoot te komen. Nevedi voorzag het Landbouw Collectief (LC) daarbij van de technische inbreng voor die gesprekken.

De inzet was (en is) steeds gericht geweest op een aanpak op rantsoenniveau met keuzemogelijkheid voor melkveehouders om de voor zijn/haar bedrijf meest geschikte maatregels te treffen. Door Nevedi is steeds aangegeven dat een aanpak op slechts één onderdeel van het rantsoen (meng- of krachtvoer) niet effectief noch efficiënt is. Nadat het LC begin april het overleg met de overheid opschortte heeft het ministerie daarop de ‘krachtvoermaatregel’ ontwikkeld die op 6 mei werd gepubliceerd.

Technisch overleg
Nevedi heeft de leden van de Vaste Kamercommissie van Landbouw in een brief gewezen op de knelpunten die we zien, de vragen die we hebben en het gebrek aan onderbouwing van de regeling. Die brief is ook aan het ministerie van LNV gestuurd waarna tevens door Nevedi is aangestuurd op een technisch overleg voor een toelichting over de regeling. Dit technische overleg vond op 29 mei plaats. Op veel vragen kwam in dat overleg geen of een onbevredigend antwoord. Zo is het nog steeds volstrekt onduidelijk hoe het ministerie is gekomen tot de matrix met RE-maxima. Die sluit niet aan op de beschikbare praktijkdata van de sector en de onderliggende data die het ministerie heeft gebruikt worden niet vrijgegeven. Op de vraag waarom is gekozen voor harde RE-maxima per geleverd voedermiddel in plaats van een gemiddelde is het simpele antwoord dat men hier om controle- handhavingsredenen voor heeft gekozen.

Informatiepunt Veevoermaatregel voor melkvee
Door Nevedi is erop aangedrongen dat het ministerie een informatiepunt inricht waar melkveehouders en andere partijen antwoorden kunnen vinden op hun vragen of waar ze vragen kunnen stellen. Dit informatiepunt is inmiddels ingericht bij RVO. Op deze website wordt ook op korte termijn een rekentool geplaatst waarmee melkveehouders kunnen narekenen of ze binnen de uitzonderingsregeling (<155 gr/RE) vallen.

Alternatieve aanpak
Intussen zijn de melkveeorganisaties, ondersteund door Nevedi, in gesprek met het ministerie over een alternatieve aanpak die meer ruimte biedt voor ondernemerschap en daarmee op meer draagvlak kan rekenen. Over de borging van de aanpak en de vraag of die in de ogen van het ministerie van LNV juridisch voldoende zekerheden biedt, vindt dagelijks overleg plaats. Duidelijk is dat in deze ‘vrijwillige’ sectoraanpak het volle commitment nodig is van zowel de diervoersector als de melkveehouderij. Over de voortgang zullen we jullie via deze weg blijven informeren.

Tenslotte is het goed om erop te wijzen dat minister Schouten er expliciet op heeft gewezen dat ze de aanpak via krachtvoer alleen voor 2020 als noodzakelijk beschouwd. Voor de periode na 2020 wil de minister in gesprek met de sector over een aanpak die beter aansluit op de inzet die het LC voorstond. Wat melkveevoer betreft betekent dit een aanpak op rantsoenniveau. Nevedi is hiervoor reeds uitgenodigd. Ook dit proces zal Nevedi ingaan in nauw overleg met de melkveeorganisaties en zal Nevedi de inbreng leveren gericht op een praktisch uitvoerbare aanpak.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!