Samen naar de duurzame landbouw

25 oktober 2021

Naast dat we dagelijks bezig zijn om het optimale rendement bij onze klanten te behalen zijn we als CAV Den Ham volop bezig met de toekomst. Hiermee willen we bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame landbouw, waarbij een goed verdienmodel voor onze klanten van essentieel belang is. Er lopen op dit moment twee verschillende projecten, waarbij we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de landbouw te verduurzamen.

Veevoer zonder soja

De laatste jaren ligt neemt de maatschappelijke druk op het gebruik van soja in veevoer steeds verder toe. Om deze ontwikkeling in de toekomst het hoofd te kunnen bieden zijn we aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor veevoer zonder soja en wat het effect hiervan is op de technische en economische resultaten.

Bij deze ontwikkeling valt te denken aan het gebruik van reeds bestaande producten, maar ook alternatieven die nog niet in de veevoerindustrie gebruikt worden. Bij deze producten wordt gekeken naar de pensbestendigheid, het aminozuurpatroon, de smaak en het fosforgehalte. Daarnaast wordt er ook gekeken of deze alternatieven duurzamer zijn aangaande CO2 uitstoot, milieubelasting, ontbossing en arbeidsomstandigheden.

De beste alternatieven of combinatie van alternatieven zal in de praktijk ingezet worden, waarbij de technische- en economische resultaten gemonitord zullen worden. Aangezien dit onderzoek als vernieuwend wordt gezien is voor dit project een subsidie van de overheid toegekend in het kader van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, waarop wij als CAV Den Ham trots zijn, en een waardering is voor het onderscheidend en innovatieve vermogen van CAV Den Ham u.a.

 

Een ander project waarvan wij de aanjager zijn is Circulair Twenterand. Het doel van dit project is een toekomstbestendige landbouw met herbeleving van voedselproductie te realiseren door te zien, ruiken, voelen en proeven, zodat er een bijdrage geleverd kan worden aan de circulaire voedselketen door zowel de lokale consument, producent als toerist. Op deze manier wordt er een duurzaam verdienmodel gecreëerd voor alle betrokken deelnemers.
In een eerste fase is geïnventariseerd of er draagvlak is voor dit project binnen Twenterand en is met verschillende partijen gekeken hoe dit het beste gedaan kan worden. De conclusie uit deze fase is dat er zeer veel enthousiasme is voor dit project en is er een gedegen plan gemaakt voor de toekomst.

Hierbij zal eerst getracht worden de omzet van de streekproducten uit Twenterand te vergroten. Waarbij ook gekeken zal worden welke streekproducten nog missen om een goed assortiment te kunnen aanbieden. In de volgende fase zal onderzocht worden hoe deze streekproducten meer circulair geproduceerd kunnen worden door het gebruik van grondstoffen uit Twenterand, reststromen en producten die onder voedselverspilling vallen. Daarnaast heeft dit project tot doel de transparantie te vergroten en de kloof tussen consument en producent te verkleinen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een nieuw verdienmodel voor een deel van de landbouw in Twenterand op basis van Circulaire producten.

Deze totaal verschillende projecten laten zien dat wij als CAV Den Ham bezig zijn met de toekomst van onze klanten, zodat we niet alleen nu, maar ook in toekomst kunne blijven streven naar het optimale rendement.

Mocht u vragen, of zelf een goed idee hebben voor een duurzame landbouw, neem dan contact op met Wilfred ten Brinke, 06-54663113, w.tenbrinke@cavdenham.nl

 

 

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!