Nevedi wil dat melkveehouders beloond worden voor fosfaatreductie voerspoor

3 december 2017

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft 22 december een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin het meststoffenbeleid voor de komende vier jaar uiteengezet.

Minister Carola Schouten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft 22 december een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin zij ingaat op de aanbieding van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018 – 2021). Hierin wordt het meststoffenbeleid voor de komende vier jaar uiteengezet.

Besluit Europese Commissie
Afgelopen week is de Europese Commissie akkoord gegaan met de invoering van fosfaatrechten in de Nederlandse melkveehouderij. Het besluit is onder meer genomen omdat de Nederlandse fosfaatproductie in de melkveehouderij via het maatregelenpakket fosfaatreductie in 2017 is teruggebracht tot onder het sectorplafond van 84,9 miljoen kg fosfaat. Nederland blijft in 2017 onder het nationale plafond van 172,9 miljoen kg en heeft daarmee goede kansen gecreëerd voor het verkrijgen van een nieuwe derogatie voor de Nederland. Dat was ook de inzet van het gehele maatregelenpakket. Definitieve besluiten daarover worden – zoals ook in de brief van minister Schouten wordt vermeld – medio april 2018 verwacht.

Voerspoor
Nevedi leden hebben al vanaf 2012 een voerspoor fosfaat voor mengvoer dat aan melkkoeien wordt verstrekt. In dat voerspoor is afgelopen jaren in geleidelijkheid de norm voor bruto fosfor in voer teruggebracht naar gemiddeld 4,3 gr/kg voer in 2017. Dit uitgangspunt is als zodanig opgenomen in het totale maatregelenpakket fosfaatreductie met een doelstelling van het voerspoor tot 1,7 miljoen kg fosfaatreductie.

Om dit privaat te regelen is grote discipline door leden van Nevedi aan de dag gelegd. Zij hebben vanaf januari 2017 alle data inzake bruto fosfor via een digitale monitoring moeten aanleveren bij Nevedi. Deze gegevens zijn geanalyseerd en gebruikt om individuele diervoederbedrijven te helpen sturen en vooral ook om met CBS/LNV te kunnen volgen hoe de fosfaatreductie van maand tot maand gestalte kreeg.

Extra inzet melkveehouders en hun voerleveranciers
In de loop van dit jaar werd duidelijk dat door extra inzet van de melkveehouders én hun voerleveranciers het doel van 1,7 miljoen kg reductie ruimschoots gehaald zou worden. Dat was goed nieuws omdat de druk groot is en het niet zeker was dat alle onderdelen van het totale maatregelenpakket zouden slagen. Via aangepaste voersamenstelling is door Nevedi leden en melkveehouders met tijd en geld geïnvesteerd in de toekomst. Zoals het er nu naar uitziet gaat het voerspoor in 2017 het eerder gestelde doel ruimschoots overtreffen.

Pilot KringloopWijzer
Nu de resultaten van dit private initiatief geleidelijk duidelijker worden, ziet Nevedi een geringe beloning terug in het fosfaatrechtenstelsel en de aangekondigde pilot van de KringloopWijzer. Dit heeft Nevedi ook in een brief aan LNV kenbaar gemaakt. Tot dusverre is er maar beperkt ruimte in het aantal bedrijven dat kan deelnemen aan een pilot KringloopWijzer. Daarboven wordt bij een efficiënte fosfaatproductie maximaal 7,5% benut van de aangetoonde efficiëntie voor het behoud van de dieren. Nevedi schat in dat de totale fosfaatproductie van de melkveehouderij volgend jaar een paar miljoen kg onder het sectorplafond gaat uitkomen. Er staat immers nog een reductie van 8,3% via het fosfaatrechtensysteem aan te komen. Nevedi pleit daarom voor een maximaal aantal bedrijven dat kan meedoen aan de KringloopWijzer in 2018 en zeker daarna. Het 6e actieprogramma moet daartoe openingen bieden. Nevedi is positief over de inzet van Minister Schouten in Brussel en is verheugd over de publieke erkenning van de resultaten van het private voerspoor. Zaak is wél dat de investeringen die via het voerspoor zijn gedaan nu ook beloond worden voor veehouders die via efficiënte fosfaatproductie aantonen dat er ruimte is voor hun dieren.

 

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!